Privacyverklaring

Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn:
• website: Business Breakfast Club Utrecht
• postadres: (p/a) Lundlaan 4, 3584 EA Utrecht

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze (gezamenlijke) diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en per telefoon
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en/of donatie;
 • Het verzenden van uitnodigingen en/of andere eventuele uitingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een lidmaatschap aan te maken
 • Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het algemeen geldt dat uw gegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap voortduurt. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, zullen uw persoonsgegevens binnen drie maanden nadat deze is beëindigd, worden verwijderd.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht gebruikt alleen een ‘marketing-cookie’ m.b.t. het gebruik van de Google ReCAPTCHA. Deze tool controleert anoniem of u een persoon bent om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld berichten sturen via de formulieren. Bronnen op het internet geven aan dat het IP-adres hierbij wordt afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@businessbreakfastclubutrecht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs en een afschrift van een KvK-uittreksel van het aangemelde lid/organisatie met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@businessbreakfastclubutrecht.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ronald McDonald Business Breakfast Club Utrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@businessbreakfastclubutrecht.nl.